Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja rewizyjna hufca ZHP jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Zadania komisji rewizyjnej hufca:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

W skład Komisji Rewizyjnej naszego hufca wchodzą:

  • Przewodniczący: phm. Jan Pawłowski
  • Zastępca Przewodniczącego: hm. Mirosława Kosicka
  • Sekretarz Komisji: hm. Sandra Seifert
  • Członek Komisji: pwd. Jakub Skarupa
  • Członek Komisji: pwd. Michał Matyszczak