1% dla ZHP

Warto przekazać 1% dla ZHP

Ponieważ ZHP to:

 • organizacja o ponad 100-letniej tradycji
 • największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce
 • strażnik tradycyjnych wartości
 • zrzesza i obejmuje opieką 100 tys. dzieci i młodzieży
 • uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
 • inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych
 • organizacja, która potrzebuje Twojej pomocy

Wystarczy, że dobrze wypełnicie formularz rocznej deklaracji podatkowej PIT, a Urząd Skarbowy sam przeleje odpowiednią kwotę dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pełnoletnich członków ZHP, którzy chcieliby przekazać pieniądze dla naszej organizacji prosimy o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym ZHP, jako organizacji pożytku publicznego (OPP), której przekazują 1% podatku.

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku za 2018 r. (w roku 2019):

 • podatnik wskazuje Organizację – nr KRS i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym; nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%
 • podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji
 • podatnik ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1%
 • jeśli odpis 1% przekazywany jest dla organizacji, która ma oddziały (hufce, drużyny, gromady) podatnik ma możliwość wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%
 • podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie Organizacji danych, o których mowa w art.45c ust.5 ustawy o podatku dochodowym, tj. imienia, nazwiska adresu oraz kwoty odpisu

Aby skorzystać z programu, który automatycznie wypełni PIT kliknij tutaj.

 

Jak przekazać 1% podatku?

W rubryce : WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), czyli części J PIT-37 postępujemy następująco:

Krok 1. – Numer KRS

Wpisujemy numer KRS  0000266321 (bez nazwy organizacji)  w pozycję 137

Krok 2. – Wnioskowana kwota

W pozycję 138 wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty naszego podatku

Krok 3. – Cel szczegółowy 1%

Przechodzimy do części K – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. W pozycji 139 – Cel szczegółowy 1%, podajemy szczegółowy cel, czyli hufiec, drużynę lub inną jednostkę.

Wpisujemy: Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce/numer i nazwa Drużyny lub Gromady

Opcjonalnie w pozycjach 140 i 141 możemy podać dodatkowe informacje ułatwiające OPP kontakt z podatnikiem.

 

Prawidłowego wypełnienie wygląda następująco:

 

KLAUZULA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH 1 PROCENT NA RZECZ HUFCA ZHP POZNAŃ-JEŻYCE

1. [Administrator danych]
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, są:
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska (zwana dalej „Chorągwią”).
2. [Inspektor Ochrony Danych]
Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222
3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1 % podatku, a także w celu podziękowania za wsparcie. Wykorzystujemy Twoje dane w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. [Ujawnianie danych osobowych]
Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku Publicznego, którą wspierasz. Nie ujawniamy Twoich danych podmiotom spoza Związku Harcerstwa Polskiego.
5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]
W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:
1) wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.
Ponadto możesz:
1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
2) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
3) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
4) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.
Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w
siedzibie Prezesa Urzędu.