Poznań, dnia 11 października 2007 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 9/2007

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 10/2007 z dnia 24 września 2007 r.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 września 2007 roku zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza

phm. Bogusławowi OLEJNICZAKOWI - Hufiec Poznań - Jeżyce

/-/ hm. Jarosław Rura

 

2. Hufiec

2.2. W związku z pkt. 17 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję uzupełniającą listę uczestników Zjazdu Hufca posiadających czynne prawo wyborcze:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień

Przydział

1.

Maciej Chmielewski

phm

Z-ca Komendanta Chorągwi. przyboczny 43 PDH "Honker"

2.

Jankowski Mieczysław

pwd

Z-ca przewodniczącej Kręgu Seniorów Hufca

3.

Maciej Siwiński

phm

przyboczny 43 PDH "Honker"

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia komendantów.

Po wypełnieniu zadań organizacyjnych oraz rozliczeniu finansowym placówki obozowej zwalniam z funkcji komendantów obozów:

- Obozu 61 Jeżyckiej Gromady Zuchowej "Obrońcy Srebrnego Feniksa"

w Wisełce phm. Przemysława Romińskiego.

 

7. Mianowania instruktorów.

7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 października 2007 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki manuj opiekunów:

- dh Annie Chmielewskiej - opiekun próby hm Beata Owczarzak

- dh Ewie Zubielik - opiekun próby phm Barbara Sroka

 

8. Zaliczenie służby instruktorskiej.

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2006/2007 następującym druhnom i druhom:

Lp

Imię i nazwisko

Stopień

Przydział

1.

Maciej Chmielewski

phm

Z-ca Komendanta Chorągwi. przyboczny 43 PDH "Honker"

2.

Jankowski Mieczysław

pwd

Z-ca przewodniczącej Kręgu Seniorów Hufca

3.

Maciej Siwiński

phm

przyboczny 43 PDH "Honker"

13. Inne.

13.1. Na wniosek Drużynowego 57 JGZ "Poszukiwacze przygód" podaję do wiadomości, że w drużynie zostały mianowane przyboczne:

- dh Aleksandra Ketner

- dh Dominika Kowalska

 

 

C Z U W A J !