Poznań, dnia 16 kwietnia 2006 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 5/2006

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 5/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o decyzji Komendy Chorągwi Wielkopolskiej z dnia 10.04.2006 w sprawie ponownego ustalenia terminu Zjazdu Chorągwi. Treść decyzji w załączeniu.

1.2.3. Podaję do wiadomości listę osób z głosem decydującym biorącym udział w Zjeździe Chorągwi:

Hufiec Poznań-Jeżyce 6

2 Aleksander Sroka HM

63 Roman Banaszak HM

64 Tomasz Kujaczyński HM 6

5 Janusz Walczak PHM

/-/ hm. Jarosław Rura

Załącznik: Uchwała Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie ponownego ustalenia terminu Zjazdu Chorągwi. W związku z informacją z GK ZHP o przyjęciu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Statutu ZHP Komenda Chorągwi wyznacza termin Zjazdu Chorągwi na dzień 19 maja 2006. Dalsze przygotowania uzależnione są od dnia uprawomocnienia się decyzji Sądu.

 

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 16 kwietnia 2006 roku Komisję Kasacyjną w składzie:

 

7. Mianowania instruktorów.

7.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09 marca 2006 roku zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego:

7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06 kwietnia 2006 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh Ryszardowi Dubiszowi i mianuję opiekunem próby hm. Romana Banaszaka.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Hufcowej Komisji Stopni instruktorskich z dnia 6 kwietnia 2006 roku zamykam próbę na stopień podharcmistrza i przyznaję stopień pwd Bogdanowi Zaranowi.

C Z U W A J !