Poznań, dnia 11 maja 2009 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 3/2009

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 3/2009 z dnia 31 marca 2009 r.

14. Odznaka kadry kształcącej
14.2. Wygaśnięcie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14. 2. 1. Ogłaszam wygaśnięcie ważności Brązowych OKK :

/-/ hm. Jarosław Rura

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L 5/2009 z dnia 04 maja 2009 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zwołuję Zbiórkę Wyborczą delegatów na XXXVI Zjazd ZHP i wyznaczam pełnomocników:

Rejon I obejmujący Hufce:

... ...

Termin: 8 czerwca 2009 roku godz. 18.00
Miejsce: Komenda Hufca ZHP Poznań-Jeżyce ul. Widna 3
Rejon wybiera 4 delegatów
Pełnomocnik Komendanta Chorągwi: hm. Janusz Wolski

/-/ hm. Jarosław Rura

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Ogłoszenie list uczestników zbiórek wyborczych.
Na podstawie Uchwały nr 37/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie określenia liczby delegatów na XXXVI Zjazd ZHP podaję do wiadomości listę uczestników zbiórki wyborczej Hufca ZHP Poznań-Jeżyce posiadających czynne prawo wyborcze:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Phm Balant Mariola

Biuro Hufca

2.

Hm Banaszak Roman

Komendant Szczepu ZSE, drużynowy 43 PDH "Honker", KSI

3.

Hm Boratyńska Iwona

Drużynowa Wielopoziomowej DH NS Kiekrz

4.

Pwd Chmielewska Anna

Przyboczna 62 JGZ "Leśna Brać",

5.

phm Chmielewski Maciej

Przyboczny 43 PDH, Z-ca Kom. Ch.

6.

Pwd Czachowski Roman

Przyboczny 232 PDH , kwatermistrz Szczepu 23/71

7.

Phm Dubisz Ryszard

Komisja Historyczna Hufca

8.

Hm Gonia Joanna

Z-ca Komendanta Hufca, drużynowa 23 JGZ "Pogodynki", ZKK

9.

Pwd Jankowski Mieczysław

Z-ca Przewodniczącego. Kręgu Seniorów

10.

Pwd Kaczmarek Agnieszka

Drużynowa 71 JGZ "Bractwo Zielonej Przygody"

11.

Pwd Kasprowiak Agnieszka

Komisja Rewizyjna Hufca

12.

Hm Kaszyński Sławomir

Komendant Bazy Obozów Łowyń

13.

Phm Kosicka Mirosława

Skarbnik Hufca

14.

Phm Kuczyński Łukasz

Drużynowy 57 JGZ

15.

Hm Kudliński Stanisław

Komisja Historyczna Hufca

16.

Hm Kujaczyński Tomasz

Zastępca Komendanta Hufca

17.

Pwd Kurek Marta

Przyboczna 71 JGZ

18.

Hm Lindecki Lech

Komendant Hufca

19.

Pwd Kozłowska Klementyna

Drużynowa 22 PDH "Lupus"

20.

Pwd Miętkowska Iza

Instr. Komendy Hufca

21.

Hm Nowak Tadeusz

Sąd Harcerski Hufca

22.

Hm Olejniczak Bogusław

Komisja Historyczna Hufca

23.

Hm Owczarzak Beata

Przewodnicząca KSI

24.

Phm Pawuła Zbigniew

Przewodniczący II Kręgu Seniorów im. T. Kościuszki

25.

Pwd Pietrzak Joanna

Drużynowa PDH NS przy SP 107

26.

Pwd Przybylak Anna

Przyboczna 71 JGZ

27.

Pwd Przybylak Marcin

Przyboczny 232 PDH, z-ca Komendanta Szczepu 23/71

28.

Sajewski Marcin

Drużynowy 234 PDH "Tarpany"

29.

Hm Sekula Emilia

Sąd Harcerski Hufca

30.

Hm Siwiński Maciej

Webmaster Hufca, przewodniczący KRH

31.

Pwd Skarupa Krzysztof

Drużynowy 60 PDH "Łosie", 88 PDH "Tygrysy", KRH

32.

Hm Smól - Bor Halina

Przewodnicząca Kręgu Seniorów

33.

Phm Sołtowska Marlena

Przewodnicząca KIS "Dziupla", inst.. KH

34.

Hm Sroka Aleksander

Z-ca Komendanta Hufca

35.

Hm Sroka Barbara

Przewodnicząca ZKK, członek KSI

36.

Phm Stankowski Krzysztof

Komendant Szczepu 62, drużynowy 7 PDH "Herkules"

37.

Phm Starosta Agata

Drużynowa 89 JGZ "Wesołe Krasnale", ZKK

38.

Pwd Szczygieł Agata

Drużynowa 62 JGZ "Leśna Brać", KRH

39.

Phm Trzeciak Joanna

Komendantka Szczepu 23/71,Drużynowa 232 PHD "Zawrat" , ZKK

40.

Pwd Marek Trzaska

Przyboczny 233 PDH "Contrast"

41.

Phm Walczak Janusz

Komendant Szczepu 7, Drużynowy 233 "Contrast", ZKK

42. Phm Walczak Robert

Kwatermistrz Hufca

43.

Phm Wieczorek Emilia

Instr. KH ds. wędrowniczych

44.

Hm Wons Elżbieta

Przewodnicząca Sądy Harcerskiego Hufca

45.

Phm Zaran Bogdan

Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca

46.

Pwd Zduniec Marlena

Drużynowa drużyny próbnej NS "Pro Futuro"

47.

Pwd Zubielik Ewa

Drużynowa 51 PDH "Falco"

Zwracam uwagę na treść pkt.pkt. 33 i 34 Ordynacji wyborczej ZHP.

 

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.2. Rozwiązuję z dniem 27 kwietnia 2009r. Komendę Biwaku Funkcyjnych w Robakowie organizowanego przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej, w składzie:

 

7. Mianowania instruktorów.
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodnika.
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 kwietnia 2009 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika dh. Markowi Trzasce i dopuszczam druha Marka do złożenia zobowiązania instruktorskiego.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza.
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 kwietnia 2009 r. zamykam próbę na stopień podharcmistrza dh. pwd. Łukaszowi Kuczyńskiemu, drużynowemu 57 JGZ.

 

C Z U W A J !