Poznań, dnia 22 lutego 2010 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 1/2010

"Harcerstwo to nie jest coś, co się umie,
ale to jest coś, kim się jest"

ks. Kazimierz LutosławskiW Dniu Myśli Braterskiej życzymy wszystkim harcerkom, harcerzom i instruktorom - braterstwa, które głęboko zakorzenione w sercu daje niezwykłe owoce - wyrozumiałość, cierpliwość i umiejętność reagowania na potrzeby bliźniego. Niech braterskie gesty będą codzienne, a nie tylko okazyjne.

Komenda Hufca

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L 14/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.

3.6. Cofnięcie i przyznanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich
3.6.1. Zgodnie z punktem VII.1. Uchwały nr 38/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 8 marca 2009 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich z dniem 1 grudnia 2009 r. cofam prawo przyznawania stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza wszystkim Komisjom Stopni Instruktorskich w Hufcach.

3.6.2. Zgodnie z punktem VI.5. Uchwały nr 38/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 8 marca 2009 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich z dniem 1 grudnia 2009 r. przyznaję uprawnienia - na okres do 31 grudnia 2010 r. - do otwierania, prowadzenia i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisjom Stopni Instruktorskich w Hufcach ZHP:

...

...

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08 grudnia 2009 roku otwieram próbę na stopień harcmistrza:

hm. Jarosław Rura

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4.01.20010 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika:

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza.
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.02.2010 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni:

 

11. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
11.1. Za wzorowe umundurowanie wyróżniam 22 PDH "Lupus"

 

13. Inne
13.1. Na własną prośbę, z dniem 4 stycznia 2010 r. zwalniam do dnia 30.06.2010 dh. hm Barbarę Srokę z funkcji Przewodniczącej Zespołu Kadry Kształcącej oraz członka Komisji Stopni Instruktorskich.

13.2. Na pełniącą obowiązki Przewodniczącej ZKK wyznaczam dh. hm Joannę Gonię.

13.3. Podaję wyniki Hufcowego Festiwalu Piosenki.

 

 

C Z U W A J !