Poznań, dnia 17 stycznia 2008 roku

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Poznań - Jeżyce
im. Stefana Czarnieckiego

ROZKAZ    L 1/2008

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje

1.2.1. Zgodnie z Uchwałą Komendy Hufca Nr 1/2008 z dnia 17 stycznia 2008r. podaję zakresy odpowiedzialności członków Komendy Hufca:

1.2.2. Zgodnie z Uchwałą Komendy Hufca Nr 2/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. Zespół Kadry Kształcącej w porozumieniu z Komisją Stopni Instruktorskich do dnia 28 lutego 2008 r. przedstawi uzgodnione stanowisko w sprawie okoliczności składania zobowiązania instruktorskiego.

 

2. Hufiec.
2.2. Mianowania w komendzie hufca.

2.2.1. Mianuję phm. Marlenę Sołtowską instruktorką Komendy Hufca z dniem 21 stycznia 2008 r.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1. Powołuję z dniem 17 tycznia 2008 roku Komendę Kursu Drużynowych "Kuźnia", organizowanego przez Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej w składzie:

2.3.2. Powołuję zespół d.s. przeglądu instruktorskiego w składzie:

który:
- dokona przeglądu funkcji instruktorskich w zakresie zgodności ich obsadzenia z postanowieniami § 21 Statutu ZHP,
- dokona przeglądu przydziałów służbowych instruktorów Hufca,
- opracuje i założy kartotekę instruktorów i członków zwyczajnych ZHP Hufca, dopuszczonych do pełnienia funkcji instruktorskich,
- przygotuje wymianę książeczek instruktorskich, w terminie do dnia 31 marca 2008 r.

2.3.3. Powołuję zespół d.s. przeglądu sprzętu obozowo-kwaterunkowego w składzie:

który:
- dokona przeglądu sprzętu obozowo-kwatermistrzowskiego w zakresie przydatności do HAL i bieżącej działalności hufca,
- dokona przeglądu bazy w Łowyniu w zakresie przygotowania do HAL, w terminie do dnia 10 kwietnia 2008 r.

 

7. Mianowania instruktorów.
7.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 10 stycznia 2008 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Martę Kurek.

7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika

Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 5 listopada 2007 r. otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki i mianuję opiekunów prób:

 

13. Inne

13.1. Na wniosek Kierownika Inspektoratu Ratownictwa Medycznego Chorągwi Wlkp. ZHP przyznaję odznakę "Ratownik ZHP":

 

C Z U W A J !